fbpx

מיום ראשון: שורת הקלות נוספות במערכת החינוך | המתווה המלא

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב print

להלן עיקר ההקלות אשר צפויות להתאפשר במסגרת עדכון תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה הצפויות

להיכנס לתוקף ביום ח' בניסן התשפ"א, 21 במרס 2021. בשים לב לחופשת הפסח ולחופשת האביב, החל ממועד זה ועד ליום כ"ט ניסן התשפ"א, 11 באפריל 2021, מוסדות חינוך שיזדקקו לכך, יוכלו להיערך לקראת הפעילות המפורטת במתווה זה.

להלן עיקרי השינויים:
א. כיתות ג' – מעבר ללמידה בכיתות מלאות ואפשרות למעבר מורים בין 3 כיתות, לכל היותר.
ב. מורה שהציג אישור "תו ירוק" למנהל ביה"ס, יוכל לעבור בין הכיתות/קבוצות ללא הגבלה.
ג. מפעיל חיצוני שהציג אישור "תו ירוק" למנהל המוס"ח, יוכל לעבור בין קבוצות/כיתות ללא הגבלה וכן יוכל לפעול גם במבנה סגור.
ד. מפגש בשטח פתוח – העלאת מספר המשתתפים עד 50 תלמידים ואנשי צוות סך הכל.
ה. פנימיות שבהן שיעור התלמידים י"א – י"ב בעלי אישור "תו ירוק" הוא %90 לפחות, ניתן יהיה לפעול בקבוצות של עד 500 ללא הגבלות על כניסה ויציאה מהפנימייה.
ו. תכנית ניצנים בחופשת פסח – שילוב התכנית בתקנות הבריאות.
ז. "איפוס" קבוצות לאחר חופשת הפסח/האביב בכיתות ד' – י"ב – מיד לאחר חופשת הפסח ניתנת האפשרות להחליף באופן חד פעמי בין תלמידים ולארגן מחדש את הקבוצות הקבועות לפי הצרכים הפדגוגיים והחינוכיים.
ח. טיולים – ניתן לשלב בהם פעילות במבנים סגורים/אתרים מורשים לפעילות ע"פ כללי התו הסגול/תו הירוק של משרד הבריאות ולשלב לינה לכיתות י"א – י"ב במוסד שבו שיעור התלמידים המתחסנים/מחלימים %90 ומעלה מתוך סך כל תלמידי כיתות אלה, וכן לשלב לינה גם לתלמידי פנימייה שבה שיעור התלמידים בעלי אישור "תו ירוק" הוא %90 ומעלה.

יודגש כי כניסתו לתוקף של מתווה זה ושל שלביו מותנים באישור ועדת שרים ותיקון התקנות והתוקף שיקבע בתקנות להוראות השונות. ייעודו של מסמך זה בשלב זה הוא לטובת היערכות מוקדמת במערכת החינוך. כאמור, תתאפשר שהות נוספת למען היערכות למתכונת הפעילות שלפי מתווה זה עד ליום כ"ט ניסן התשפ"א, 11 באפריל 2021, כאמור לעיל. ככל שיהיו עדכונים נוספים במתווה, המשרד יעדכן בהתאם.

פירוט המתווה העקרוני ללימודים משולבים – ביישוב או באזור "ירוק", "צהוב" ו"כתום"
א. גני ילדים ושלב גן הילדים בחט"צ – 6 ימים בשבוע לפי מערכת השעות הרגילה.
ב. צהרוני ניצנים בגני הילדים:
1) ימשיכו לפעול כבשגרה 5 ימים בשבוע, בקבוצות קבועות ובצוותים קבועים.
2) ניתן לצרף יחד תלמידים לקבוצת צהרון קבועה משתי כיתות אורגניות ככל הניתן, ולכל היותר משלוש כיתות אורגניות, ובלבד שמספר התלמידים בקבוצה זו לא יעלה על 28 תלמידים.
ג. תכנית ניצנים בחופשת הפסח בגני הילדים – יפעלו בהתאם לקול קורא.
ד. גני ילדים וצהרונים ביישובי מועצות אזוריות – פעילותם מותרת ביישובים ירוק, צהוב וכתום ע"פ הרשימה שתפורסם בנפרד מזמן לזמן ע"י משרד הבריאות.
ה. בכיתות א'-ג'-
1) למידה בכיתות מלאות, 5 ימים בשבוע, 5 שעות ביום. בתי הספר יהיו פתוחים 6 ימים בשבוע.
2) מורה יוכל ללמד תוך מעבר בין 3 קבוצות אורגניות קבועות, לכל היותר.
3) מורה שהציג אישור "תו ירוק" למנהל ביה"ס יוכל לעבור בין הכיתות/קבוצות ללא הגבלה.
ו. צהרוני ניצנים/מיל"ת בכיתות א' ו-ב':
1) יפעלו כבשגרה 5 ימים בשבוע, בקבוצות קבועות ובצוותים קבועים.
2) המשתתפים בצהרון, ישהו באותה כיתת שבה שהו בשעות הלימודים, ללא מעבר בין כיתות.
ז. תכנית ניצנים בחופשת הפסח בכיתות א' וב' – יפעלו בהתאם לקול קורא.
ח. בכיתות ד':
1) ילמדו בקבוצות קבועות של עד 20 *תלמידים בקבוצה, 5 ימים בשבוע, 5 שעות ביום. בתי הספר יהיו פתוחים 6 ימים בשבוע.
2) מורה יוכל ללמד תוך מעבר בין 4 קבוצות אורגניות קבועות, לכל היותר.
3) מורה שהציג אישור "תו ירוק" למנהל ביה"ס יוכל לעבור בין הכיתות/קבוצות ללא הגבלה.
ט. בכיתות ה'-ו':
1) ילמדו בקבוצות קבועות של עד 20 *תלמידים בקבוצה, לפחות 3 ימים בשבוע. בתי הספר יהיו פתוחים 6 ימים בשבוע.
2) מורה יוכל ללמד תוך מעבר בין 4 קבוצות אורגניות קבועות, לכל היותר.
3) מורה שהציג אישור "תו ירוק" למנהל ביה"ס יוכל לעבור בין הכיתות/קבוצות ללא הגבלה.
בכיתות ז'-י':
1) ילמדו בקבוצות קבועות של עד 20 תלמידים בקבוצה, לפחות יומיים בשבוע, ככל שניתן, לרבות בבתי היסודיים ה-8 שנתיים. בתי הספר יהיו פתוחים 6 ימים בשבוע.
2) מורה יוכל ללמד תוך מעבר בין 4 קבוצות אורגניות קבועות, לכל היותר.
3) מורה שהציג אישור "תו ירוק" למנהל ביה"ס יוכל לעבור בין הכיתות/קבוצות ללא הגבלה.
4) תלמיד יוכל לעבור בין 2 כיתות אורגניות/קבוצות/מגמות.
יא. כיתות י"א – י"ב:
1) במוסד שבו שיעור התלמידים המתחסנים/מחלימים מתוך סך כיתות אלה הוא %90 ומעלה – ילמדו בכיתות מלאות וללא הגבלה במעבר בין קבוצות של תלמידים.
2) ככל שמורה מלמד אך ורק את כיתות י"א-י"ב– לא תחול הגבלת מעבר בין קבוצות קבועות.
3) אחוז המחוסנים/המחלימים לכל מוסד, יועבר בנפרד ע"י המשרד למחוזות ולמנהלי מוסדות החינוך.
4) בכל יתר המקרים, הלמידה תתקיים בהתאם להנחיות שלהלן:
 ילמדו בקבוצות קבועות של עד 20 תלמידים בקבוצה, לפחות יומיים בשבוע, ככל שניתן. בתי הספר יהיו פתוחים 6 ימים בשבוע.
 מורה יוכל ללמד תוך מעבר בין 4 קבוצות אורגניות קבועות, לכל היותר.
 מורה שהציג אישור "תו ירוק" למנהל ביה"ס יוכל לעבור בין הכיתות/קבוצות ללא הגבלה.
 תלמיד יוכל לעבור בין 2 כיתות אורגניות/קבוצות/מגמות.
יב. הגדלת קבוצות קבועות – תתאפשר הגדלת מספר התלמידים בקבוצה מעבר ל-20 תלמידים במקרים חריגים ובלבד שמספרן הכולל של הקבוצות המוגדלות לא יכלול יותר מ-%10 מהכיתות הקיימות טרם ההחלטה על הגדלה. וכאמור להלן:
 חריגה מעל 20 תלמידים ועד 22 תלמידים תאושר על ידי המנהל הכללי של משרד החינוך
 חריגה מעל 22 תלמידים ועד 24 תלמידים תאושר על ידי שר החינוך
יג. תלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים בחינוך הרגיל בהתאמה לשכבות א'-י"ב:
1) תכנית הלימודים האישית של תלמיד עם מוגבלות תעודכן ותותאם לצרכים העכשוויים.
2) תלמידים עם זכאות לתמיכה מסל השילוב ימשיכו לקבל את המענה ממורת השילוב מעובדי ההוראה ממקצועות הבריאות והטיפול.
3) הסייעת האישית תשובץ בהתאם למערכת השבועית של התלמיד.
4) השתתפות תלמידים עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים הלומדים בגן/כיתת חינוך מיוחד, ומשולבים בגן/כיתה רגילה, תתקיים בימים המתוכננים על פי התכנית הכיתתית, הקבוצתית והאישיתכיתות י"ג–י"ד – ניתן לקיים לימודים בכיתות י"ג וי"ד במכללה טכנולוגית מוכרת שבפיקוח משרד החינוך, הפועלת באזורים ירוק, צהוב וכתום מוחרג, בקבוצות קבועות של עד 20 תלמידים.
טו. חוגים – ניתן לקיים פעילות חוגים במוסד החינוכי או במתקני הרשות בקבוצות קבועות של עד 50 משתתפים בשטח הפתוח כולל אנשי הצוות.
טז. תכנית ניצנים בחופשת הפסח תתקיים בתנאים אלה:
1) ההפעלה תתבסס על ההנחיות המפורטות בקול קורא – תכנית ניצנים בחופשת הפסח אורחות חיים גן/ביה"ס והוראות בטיחות, חירום וביטחון כמפורט בחוזר מנכל ניצנים סעיף 7.
2) כל קבוצה קבועה תיפגש עם אנשי הצוות הקבועים של אותה קבוצה קבועה בפעילות.
3) אם לא ניתן לקיים את הפעילות עם אנשי הצוות הקבועים לאותה קבוצה בשגרה, הפעילות תתקיים עם אנשי צוות קבועים שאינם אנשי הצוות הקבועים של אותה קבוצה בשגרה, ובלבד שאיש הצוות הקבוע אינו פוגש קבוצות נוספות.
4) הנחיות נוספות להפעלת התכנית מפורסמות בפורטל רשויות ובעלויות – תכנית ניצנים
יז. טיולים –
1) ניתן לקיים טיול, ללא לינה, בכל שכבות הגיל למעט בגני הילדים, באותן הקבוצות הקבועות שבהן לומדים התלמידים בשגרה במסגרת הפעילות, עם אנשי צוות קבועים, בלא תחלופה של אנשי הצוות או של תלמידים בין הקבוצות; לפעילות יהיו רשאים להתלוות מדריך טיולים וכן מאבטח ומלווה רפואי ככל הנדרש. ניתן לשלב בטיול פעילות במרחבים סגורים/אתרים מורשים לפי כללי התו הסגול/תו ירוק של משרד הבריאות. בכל אוטובוס ייסעו שתי קבוצות קבועות לכל היותר לכל אורך יום הטיול; כל קבוצה קבועה תשב בנפרד ותתבצע הפרדה באמצעות השארת שתי שורות מושבים ריקות לפחות בין החלק הקדמי של ההסעה לבין חלקה האחורי.
2) על אף האמור לעיל, תתאפשר לינה בטיול:
א. לכיתות י"א –י"ב באזור ירוק, צהוב, כתום – בהם שיעור התלמידים המתחסנים/מחלימים מתוך סך כיתות אלה הוא %90 ומעלה. התלמידים הללו יוכלו לטייל בכיתות מלאות ללא הגבלת מעבר של תלמידים בין הכיתות. ככל שמורה מלמד אך ורק את כיתות י"א-י"ב או בעל "תו ירוק" לא תחול הגבלת מעבר בין הכיתות/קבוצות קבועות.
ב. לתלמידי פנימייה שבה שיעור התלמידים בעלי אישור "תו ירוק" הוא %90 לפחות.
3) יתר ההנחיות – יש לפעול ע"פ מתווה טיול חד יומי – הנחיות משרד החינוך.
יח. הכנה לצה"ל – תתאפשר במסגרת מתווה טיול חד יומי בשטח פתוח ללא לינה כאמור לעיל, הכולל פעילות של היכרות עם יחידות בצה"ל למיועדים לשירות ביטחון לצורך הגברת הנכונות והמוכנות לשירות קרבי ומשמעותי בצה"ל, יתאפשר מפגש עם נציגי צה"ל בכפוף להוראות תקנה זו, ובכפוף לכך שהנציגים שומרים על מרחק של שני מטרים לפחות מהתלמידים ועוטים מסכה בכל עת. יש לפעול ע"פ מתווה הכנה לצה"ל – הנחיות משרד החינוך.
תכנית "מגן חינוך" תתקיים ביישוב/אזור כתום בלבד ע"פ הכללים והתנאים הבאים:
1) ככלל, ניתן לקיים לימודים במוסדות שבוצעה בהן תכנית "מגן חינוך" בשבוע הקודם אפילו אם צבע הרשות שונה לצבע אזור/יישוב אדום.
2) התקבלו הסכמות של %75 מהורי התלמידים במוסד לבצע בדיקות קורונה לתלמידי המוסד אחת לשבוע, ולגבי תלמידים בגילאי 14 ומעלה- ניתנה גם הסכמתם לכך;
3) אחת לשבוע מתקיים במוסד דיגום בקרב כל התלמידים שהוריהם נתנו את הסכמתם לכך;
4) בשבוע שבו ניתן אישור ע"י המשרד בוצעו בדיקות קורונה במוסד ל-%60 מהתלמידים לפחות;
5) אותן כיתות שבתכנית יפעלו ע"פ המתווה הרלוונטי לאותה שכבת הגיל.
6) המשך ביצוע התכנית במוסד החינוכי – יש לפעול ע"פ ההנחיות המשרד המפורטות בנוהל תכנית מגן חינוך
– בדיקות דיגום במוסד החינוכי ובמגן חינוך – פורטל מוסדות חינוך ביישוב/באזור "אדום"
א. גני הילדים לא יחזרו ללמוד וימשיכו ללמוד ע"פ מתווה "שומרים על קשר" באתר לומדים ביטחון
ב. צהרוני ניצנים – לא יחזרו לפעול.
ג. כיתות א' – י' – ילמדו מהבית/מרחוק בהתאם לדגשים הפדגוגיים באתר לומדים ביטחון.
ד. כיתות י"א –י"ב במוסד שבו שיעור התלמידים המתחסנים/מחלימים מתוך סך כיתות אלה:
1) עד %75 – ילמדו מרחוק וימשיכו להיבחן בבגרות ומתכונת ע"פ מתווה בחינות.
2) בין %75 ועד %89 – תלמידים יוכלו ללמוד בקבוצות עד 20 תלמידים ולעבור בין 2 קבוצות בלבד. 3) %90 ומעלה – ילמדו בכיתות מלאות וללא הגבלת מעבר בין קבוצות. ככל שמורה מלמד אך ורק את כיתות י"א-י"ב – לא תחול הגבלת מעבר בין קבוצות קבועות.
4) אחוז המחוסנים/המחלימים לכל מוסד, יועבר בנפרד ע"י המשרד למחוזות ולמנהלי מוסדות החינוך.
ה. למידה מרחוק – המשך שימוש במוסדות החינוך/מתקני הרשות (כגון: פסג"ה) לטובת למידה מרחוק.
ו. שימוש במוסדות החינוך – עובדי המוסד יכולים להגיע גם למוסדות החינוך ככל שנדרש לאחזקתם )בעלי חיים, יבולים וכו' או תיקון ליקוי הנדרשים בדחיפות לשם שמירה על שלמות המוסד, לצורך קיום היכולת ללמד מרחוק ולקיים הוראה מקוונת או לשם קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית, לשם לקיחת ציוד וחלוקת אמצעי קצה (מחשבים/טלפונים ניידים), לשם שמירה על המוסד, לשם חלוקת תשלומי שכר לעובדי המוסד, או להמשך הפעילות התפקודית של המוסד.
ז. פעילות בשטח פתוח – פעילות בשטח הפתוח של גן ילדים, בית ספר יסודי, על-יסודי ועל תיכוני, בקבוצה של 50 משתתפים לכל היותר, כולל אנשי צוות ובהתאם למסמך הנחיות משרד החינוך. קבוצת התלמידים הקבועה תיפגש עם איש צוות קבוע אחד בכל המפגשים. איש הצוות החינוכי יוכל לעבור בין 4 קבוצות התלמידים הקבועות.
ח. כיתות י"ג–י"ד נוער נושר ובסיכון – ניתן לקיים לימודים בכיתות י"ג וי"ד במכללה טכנולוגית מוכרת שבפיקוח משרד החינוך, הפועלת במוסד חינוכי על-יסודי לנוער נושר ובסיכון )מח"ט( או בהמשך ובסמוך למוסד חינוכי על-יסודי לנוער נושר ובסיכון שבפיקוח משרד העבודה . הלמידה תתקיים בקבוצות של עד 18 תלמידים. כן ניתן לקיים הכשרה מעשית או לימודים מעשיים במוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים, שבהתאם לאופיו ולטיבו של הלימוד לא ניתן לקיים באופן מקוון, בשל צורך בציוד או בתשתיות החיוניים ללימודים כאמור אשר מצויים במקום הפעילות בקבוצה של עשרה משתתפים לכל היותר.

מערכת חדשות אפס שמונה מכבדת זכויות יוצרים ועושה את מירב המאמצים לאתר בעלי זכויות בפרסומים ו/או צילומים המגיעים אלינו. אם זיהיתים צילום ו/או כל פרט שיש לכם זכויות בו/בהם, אנא פנו אלינו לבקש לחדול מהשימוש בו/בהם באמצעות כתובת האימייל [email protected]

אולי יעניין אותך גם:

תגובות

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן